இஸ்ரவேலின் ராஜாவே

என் தேவனாம் கர்த்தரே
G C
நான் உம்மை வாழ்த்துகிறேன்
D Bm Em
நன்மைகள் நினைக்கிறேன்
…இஸ்ரவேலின்
Em D G C D Em
இயேசுவே இயேசுவே
Em D Bm C D Em
இயேசுவே இயேசுவே
C D Em
நன்றி நன்றி நாதா
C D Em
அளவில்லா அன்பிற்காக
Em G C
திருக்கரம் என்னை தாங்கி
D Bm D
உன் கடும் பிரட்சனைகளிலும்
Am G C
முன்னேறி செல்வதிற்கு
D Em
பலத்தை நீர் தந்தற்காய்
…இயேசுவே
Em G C
எதிற்கிறவர் முன்பிலும்
D Bm D
தள்ளினவர் மத்தியில்
Am G C
பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி
D Em
அன்பாக கனம் பண்ணினீர்
…இயேசுவே
Em G C
என்ன நான் செலுத்திடுவேன்
D Bm D
ஆயிரம் பாடல்களோ
Am G C
என் உயிர் காலம் முழுதும்
D Em
இரட்சிப்பை உயர்த்திடுவேன்
…இயேசுவே