ஆகையால், அந்தத் திருஷ்டாந்தத்தின்படி, ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்துபோகாதபடிக்கு, நாம் இந்த இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாயிருக்கக்கடவோம்.
    Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Heb 4:11

As we enter a new month, We are called to be in obedience. As we take a step of faith in obedience, we begin to grow in Christ and become an impact that can be felt in our family, with our children, with our neighborhood, the locality that you live. To walk in Obedience with the word of God is to walk into his Blessings. When we know that we have a few days before the holiday is fast approaching, we try to rush through things either be it shopping or preparation that we spend the holiday in peace without being interrupted. For students, before the time of Rest, is exam time. It helps them prepare in more passion if not for exams for the Rest ahead.

We believe there is going to be complete REST in heaven. Thus, while we are here, let us work for GOD, looking ahead for what’s coming in the short span of life here on earth Advancing the kingdom of GOD.